Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk tussen Instituut voor Kleurenpunctuur, gevestigd Nieuwenhoven 23, 1761 HV Anna Paulowna en ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33276534, en haar opdrachtgever/deelnemer, hierna te noemen cliënt.
 • Instituut voor Kleurenpunctuur is actief als dienstverlener op het gebied van opleidingen, cursussen, workshops Kleurenpunctuur en Kirlianfotografie als (complementaire) natuurgeneeskundige methode in kleur- en lichttherapie.

Artikel 2 Overeenkomsten

De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt pas tot stand na aanvaarding door Instituut voor Kleurenpunctuur van een opdracht van cliënt. Deze aanvaarding kan zowel blijken uit de schriftelijke bevestiging van Instituut voor Kleurenpunctuur (schriftelijk en/of per e-mail), ondertekening door cliënt van het daartoe bestemde inschrijving- of aanmeldingsformulier, door de door Instituut voor Kleurenpunctuur en cliënt getekende schriftelijke bevestiging als uit het feit dat Instituut voor Kleurenpunctuur uitvoering geeft aan de overeenkomst.
Cliënt verklaart door middel van het aangaan van de overeenkomst akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Instituut voor Kleurenpunctuur.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 • Vragen van de cliënt met betrekking tot organisatorische, inhoudelijke of anderszins betreffende de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen worden binnen een termijn van één week schriftelijk, telefonisch of digitaal door opdrachtnemer beantwoord. Voor vragen die een langere verwerkingstijd nodig hebben wordt door opdrachtnemer aangegeven binnen welke termijn de cliënt antwoord kan verwachten. Opdrachtnemer huldigt en acht zich gebonden aan de volgende gedragsregels voor alle diensten die geleverd worden:
  1. opdrachtnemer onthoudt zich van alles wat de waardigheid van het beroep kan schaden;
  2. opdrachtnemer verricht slechts die werkzaamheden waarvoor de verantwoordelijkheid voor een deskundige en deugdelijke uitvoering gedragen kan worden;
  3. opdrachtnemer zal een opdracht niet aanvaarden of voortzetten indien een onafhankelijk en objectief oordeel in gevaar komt door een persoonlijke band met de cliënt;
  4. opdrachtnemer acht zich verplicht tot geheimhouding van alle te kennis gekomen vertrouwelijke informatie;
  5. opdrachtnemer draagt er zorg voor dat over de inhoud van de opdrachten een duidelijke wilsovereenstemming bestaat en blijft bestaan tussen de cliënt en opdrachtnemer;
  6. opdrachtnemer zal alles in het werk stellen om het volgens de wilsovereenstemming beoogde resultaat te bereiken zonder evenwel dit resultaat als zodanig te garanderen;
  7. In beginsel wordt het honorarium bepaald op grond van de aan de opdracht bestede arbeid en kosten: opdrachtnemer werkt niet op basis van enige vergoeding, waarvan de grootte afhankelijk is van het resultaat van de arbeid;
 • De opleidingen, cursussen en workshops zijn geaccrediteerd door Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (K.T.N.O).
 • Bij de uitvoering van de opdracht kunnen derden worden betrokken.
 • Cliënt dient er zorg voor te dragen dat alle gegevens, waarvan Instituut voor Kleurenpunctuur aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Instituut voor Kleurenpunctuur worden verstrekt. Instituut voor Kleurenpunctuur is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat ten gevolge van onjuiste en/of onvolledige informatieverstrekking door cliënt.

Artikel 4 Definities

 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke- en/of rechtspersoon die zich door Instituut voor Kleurenpunctuur laat adviseren en/of door Instituut voor Kleurenpunctuur opleidingen laat verzorgen en/of andere activiteiten laat uitvoeren. Iedere natuurlijke- en/of rechtspersoon die met Instituut voor Kleurenpunctuur een overeenkomst aangaat.
 • Cliënt: een natuurlijk persoon die deelneemt in de activiteiten die worden verzorgd door Instituut voor Kleurenpunctuur.
 • Kleurenpunctuur: een natuurgeneeskundige kleur- en lichttherapie-methode. Onderdeel van kleurenpunctuur is het instralen van gekleurd licht middels een daarvoor geschikt lantaarntje op de huid van de deelnemer. Een en ander met als doel het herstel van de balans bij de deelnemer.
 • Leveranciers: Esogetics GmbH, Bruchsal, Duitsland (www.esogetics.com) en Mandel Institute, Bruchsal, Duitsland (www.mandel-institut.de).

Artikel 5 Auteursrecht en intellectueel eigendom

 1. Tenzij anders met de cliënt is overeengekomen, rust op alle door opdrachtnemer verstrekte gegevens, zoals onderzoeksmethoden en – gegevens, rapporten, adviezen, brochures, readers, project - en trainingsmateriaal, software e.d. het auteursrecht op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door opdrachtnemer verstrekte informatie en gegevens, zoals onderzoeksmethoden en -gegevens, rapporten, adviezen, brochures, readers, project- en trainingsmateriaal, software e.d. zijn eigendom van opdrachtnemer en uitsluitend bestemd voor de overeengekomen opdracht en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 6 Prijs / betaling

 • Het door cliënt te betalen bedrag voor de dienstverlening van Instituut voor Kleurenpunctuur (prijs) is een integraal onderdeel van de overeenkomst met cliënt. De prijs vormt onderdeel van de (schriftelijke) correspondentie met cliënt. Bij het aangaan van de overeenkomst ontstaat voor cliënt een betalingsverplichting ter voldoening van de prijs.
 • De wijze waarop door cliënt aan de betalingsverplichting wordt voldaan is onderdeel van de overeenkomst.
 • Indien cliënt nalatig is bij het nakomen van zijn/haar betalingsverplichtingen, is Instituut voor Kleurenpunctuur gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten.
 • Al hetgeen cliënt verschuldigd is, is direct opeisbaar door Instituut voor Kleurenpunctuurindien cliënt niet voldoet aan zijn/haar betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn/haar zaken en/of vorderingen, en wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 7 Annulering en wijziging

 • Vanaf het moment van inschrijving door cliënt geldt een bedenktermijn van maximaal veertien dagen waarbinnen de opdracht door de cliënt geannuleerd kan worden zonder dat enige kosten door opdrachtnemer in rekening worden gebracht, de dag van de ondertekening niet meegerekend.
 • Annulering dient schriftelijk te geschieden.
 • Ingeval van annulering is de cliënt een vierde gedeelte (25%) van de overeengekomen prijs aan opdrachtnemer verschuldigd, indien tussen de datum van de in lid 2 bedoelde schriftelijke kennisgeving en de voor de uitvoering van de overeenkomst overeengekomen startdatum een periode is gelegen van meer dan vier weken (twintig werkdagen), de dag van de schriftelijke berichtgeving en de dag van aanvang van de uitvoering niet meegerekend.
 • Ingeval van annulering is de cliënt de helft (50%) van de overeengekomen prijs aan opdrachtnemer verschuldigd, indien tussen de datum van de in lid 2 bedoelde schriftelijke kennisgeving en de voor de uitvoering van de overeenkomst overeengekomen startdatum een periode is gelegen van meer dan twee weken (tien werkdagen), de dag van de schriftelijke berichtgeving en de dag van aanvang van de uitvoering niet meegerekend.
 • Ingeval van annulering is de cliënt de volledige overeengekomen prijs (100%) aan opdrachtnemer verschuldigd, indien tussen de datum van de in lid 2 bedoelde schriftelijke kennisgeving en de voor de uitvoering van de overeenkomst overeengekomen startdatum een periode is gelegen van minder dan twee weken (tien werkdagen), de dag van de schriftelijke berichtgeving en de dag van aanvang van de uitvoering niet meegerekend.
 • Ingeval restitutie van betaald lesgeld aan de orde is, wordt dit binnen twee weken gerestitueerd.
 • Voor wijzigingen van reeds geplande opdrachten en trajecten (uitvoeringsdata) gelden de bovenstaande annuleringstermijnen en verplichtingen.
 • Wijzigingen van reeds geplande afspraken tijdens een voor individueel advies kunnen kosteloos geschieden tot 24 uur voor aanvang van de afgesproken tijd. Bij wijziging korter dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak wordt 100% van het bedrag voor dit consult in rekening gebracht.
 • Ingeval de cliënt na aanvang van de training de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet deelneemt, heeft de cliënt geen recht op enige vermindering van de overeengekomen prijs. Vervanging door een andere deelnemer na aanvang van training kan worden overlegd met op drachtnemer, zonder dat deze daartoe verplicht is.
 • Opdrachtnemer heeft het recht een deelnemer aan een opleiding, cursus of workshop e.d. te weigeren, indien opdrachtnemer van oordeel is dat de omstandigheden dit besluit rechtvaardigen.
 • Wijzigingen in de aard en de omvang van de overeenkomst dienen met opdrachtnemer schriftelijk overeengekomen te worden.
 • Hoewel opdrachtnemer een verzoek om met wijzigingen van aard en omvang van de overeenkomst in te stemmen welwillend wil overwegen, is opdrachtnemer tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.

Artikel 7A: Annulering door Instituut voor Kleurenpunctuur

 • Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal de docent dan wel IvK voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal IvK de student zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen. Het IvK zal in dat geval zo spoedig mogelijk tot alternatieve data komen.
 • Het IvK beslist over het al dan niet doorgaan van een workshop of cursus uiterlijk twee weken voor de geplande startdatum, en behoudt zich het recht voor deze beslissing op te schorten tot uiterlijk een week voor de geplande startdatum.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 • Deelnemer is zich ervan bewust dat behandelingen met kleurenpunctuur:
  1. een experimenteel karakter hebben waardoor het niet mogelijk is het resultaat en het aantal benodigde sessies te voorspellen om het door deelnemer gewenste effect te bereiken;
  2. kunnen leiden tot ongewenste effecten, waaronder een (tijdelijke) toename van de gezondheidsklachten, verhoogde activiteit van het immuunsysteem, hoofdpijn, pijn in het lichaam, duizeligheid en effecten van detoxificatie als koorts en koude rillingen.
  3. Ingeval van aanhoudende ongewenste effecten is deelnemer ervoor verantwoordelijk Instituut voor Kleurenpunctuur hiervan te informeren. Tevens is deelnemer verantwoordelijk voor het zoeken van regulier medische hulp zoals bij de eigen huisarts of behandelend medisch specialist.
  4. De kirlianfotoanalyse heeft nimmer het stellen van een (klinische) diagnose als doel.
  5. Deelnemer begrijpt dat Instituut voor Kleurenpunctuur en leveranciers op geen enkele wijze garanties kunnen geven ten aanzien van de resultaten bij deelnemer. Deelnemer vrijwaart Instituut voor Kleurenpunctuur en haar leveranciers van enige schadeclaim op basis van het uitblijven van door deelnemer verwachte c.q. gewenste resultaten
  6. Deelnemer verklaart nimmer op advies van Instituut voor Kleurenpunctuur de behandeling door zijn/haar reguliere geneeskundige, waaronder huisarts, psycholoog, psychiater en/of medisch specialist, te staken. Deelnemer verklaart tevens nimmer op advies van Instituut voor Kleurenpunctuur het (bestaande) gebruik van medicatie op enigerlei wijze aan te passen.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de cliënt aantoont dat de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte gevolgschade, daaronder begrepen schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 • Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die geen onmiddellijk en direct gevolg is van handelingen of geleverde prestaties van opdrachtnemer, dus ook medewerkers of aangetrokken derden.
 • Indien opdrachtnemer, met inachtneming van het in de wet, in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden bepaalde jegens de cliënt aansprakelijk mocht zijn, is die aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • De cliënt is aansprakelijk voor schade die door de werknemers van opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt geleden en verplicht zich opdrachtnemer te vrijwaren voor aanspraken van die werknemers.
 • Indien en voor zover in het kader van de uitvoering van de overeenkomst sportactiviteiten of daarmee vergelijkbare activiteiten worden ontplooid dienen de deelnemers zelf te beoordelen of zij fysiek tot deelname in staat zijn. Deelname is voor eigen risico van de deelnemer.
 • Bij annulering op grond van dit artikel is opdrachtnemer nimmer gehouden tot vergoeding van eventueel voor cliënt hieruit voortvloeiende schade.
 • Indien opdrachtnemer wordt betrokken in een gerechtelijke procedure of andere geschillenbeslechting, is zij niet aansprakelijk voor alle daaraan verbonden en daaruit voortvloeiende kosten, tenzij ter zake anders wordt beslist.

Artikel 9 Vertrouwelijkheid

 • Opdrachtnemer behandelt gegevens van cliënten/deelnemers in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Inschrijfnummer Registratiekamer:m1440562).
 • Cliënt en opdrachtnemer zullen, ook na beëindiging van de overeenkomst, geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle informatie die hen in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van een opdracht door de andere partij ter beschikking is gesteld en waarvan het vertrouwelijke karakter hetzij is aangegeven, hetzij redelijkerwijs kan worden ingezien.

Artikel 10 Overmacht

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht opdrachten te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen (naar tijd en locatie), dan wel op te schorten tot de omstandigheden die de overmacht oplevert zich niet langer voordoet.

Ingeval vast komt te staan dat de overmacht van blijvende aard is, is ieder van partijengerechtigd de overeenkomst te ontbinden en zal door opdrachtnemer met inachtneming van lid 4 en 5 van dit artikel het factuurbedrag worden gerestitueerd, tenzij deze ontbinding plaatsvindt nadat de opdracht op verzoek van cliënt is verschoven, in welkgeval geen restitutie plaatsvindt.

Van overmacht is in ieder geval, maar niet uitsluitend sprake, indien docent als gevolg van onvoorziene omstandigheden (waaronder voor wat betreft de docent begrepen: ziekte) niet beschikbaar zijn.

Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden die bij uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de, tot nakoming verhinderende omstandigheid, zich aandiende.

Artikel 11 Reclame / klachten

 • Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling die van toepassing is op alle diensten die aan cliënten worden geleverd.
 • Een klacht dient schriftelijk aan de onafhankelijke klachtencommissie te worden voorgelegd en dient gericht te worden aan:
  • Stichting KTNO
   T.a.v. Stichtingscommissaris R.F.J.A. de Beijer
   Torenallee 45
   5617 BA Eindhoven
 • binnen een week na beëindiging van de opdracht c.q. een deel van de opdracht. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
 • De secretaris van de klachtencommissie neemt binnen twee weken contact op met de cliënt om een afspraak te maken over de afwikkeling van de klacht.
 • De opdrachtnemer streeft ernaar om cliënt binnen twee maanden na de eerste afspraak over de afwikkeling van de klacht, schriftelijk met redenen omkleed, in kennis te stellen van haar oordeel over de gegrondheid van de klacht.
 • De klacht en de wijze van afhandeling zal schriftelijk worden vastgelegd en voor de duur van 1 jaar worden bewaard.
 • De procedure bij klachten waarbij een beroep wordt gedaan op een onafhankelijke klachtencommissie is op aanvraag verkrijgbaar.
 • Het oordeel van de klachtencommissie is voor het opleidingsinstituut bindend; eventuele consequenties worden door het instituut binnen twee maanden afgehandeld.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onder voorbehoud van het recht van Instituut voor Kleurenpunctuur om een procedure voor een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.

Onze bedrijfsgegevens

Instituut voor Kleurenpunctuur
Nieuwenhoven 23
1761 HV Anna Paulowna.
Tel: +31(0)6 205 362 75
E-mail: info@kleurenpunctuur.nl
KVK Amsterdam: 33276534
BTW-id nummer: NL001294923B25
IBAN NL60INGB0007615671; BIC INGBNL2A

Privacy

 1. Website bevat links naar webpagina’s van derden. Deze derden gaan op hun eigenwijze om met persoons- gegevens. Instituut voor Kleurenpunctuur is niet aansprakelijk voor het privacybeleid van deze derden.
 2. Instituut voor Kleurenpunctuur heeft een uitgebreid Privacy beleid dat via de website is te raadplegen en voldoet aan de actuele Wet- en regelgeving.

Disclaimer

Hoewel wij bij het samenstellen van de informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten, kunnen wij voor direct of indirect geleden schade die het gevolg zou kunnen zijn van het toepassen van de informatie en/of het wel of niet aanbieden van bepaalde informatie, geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie op deze site kan op geen enkele wijze worden beschouwd als medisch advies. Daarvoor verwijzen wij u naar een arts of therapeut. Tevens nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor het op een verkeerde manier gebruiken van door ons geleverde producten. Raadpleeg bij aanhoudende en/of ernstige klachten altijd uw huisarts. Lees voorgebruik altijd de informatie op het etiket en/of de bijgeleverde handleiding.

© Copyright 2024 Instituut voor Kleurenpunctuur

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op onze website en alle andere uitingen mogen zonder schriftelijke toestemming van Instituut voor Kleurenpunctuur worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan info@kleurenpunctuur.nl. Op onze website, alle overige uitingen en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing

Klik hier om deze voorwaarden te downloaden als PDF bestand

contact.jpg